เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณยุจิรา ตัวตน
TFAC e-Learning

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย (Trading Business)

เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

วิทยากรหลักสูตร: คุณยุจิรา ตัวตน

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
1,200.00 บาท
เข้าเรียนได้ทันทีภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

การสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย (Trading Business)
เวลา(นาที)
วิธีการการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโดยรวม การประเมินความเสี่ยง 1:03:03  
บัญชีที่มีประเภทของรายการและยอดคงเหลือและการออกแบบการทดสอบการควบคุมภายใน 51:11  
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 1:05:47  
แบบทดสอบ หลักสูตรการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย  
Audit Program for Trading Industry_Dec 2021_ELearning_ยุจิรา ตัวตน โลโก้ลิขสิทธิ์.pdf