เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

TFAC e-Learning

ศูนย์รวมองค์ความรู้และหลักสูตรอบรมออนไลน์

ทุกหลักสูตรอัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาทิเช่น ด้านการสอบบัญชี ด้านการทำบัญชี ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

Learn with Us

5 จุดเด่น TFAC e-Learning

ทุกหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาความรู้ในวิชาชีพบัญชี สอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี และพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเองทันทีหลังจบหลักสูตร *เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด*

มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่ทันสมัยและรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เรียนง่าย คุ้มค่า ราคาประหยัด

Mission and Courses

คอร์สสภาวิชาชีพบัญชี

เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

About

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีบทบาทสำคัญในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรวิชาชีพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รู้จักเรามากขึ้น

อัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้และครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อาทิเช่น ด้านการสอบบัญชี ด้านการทำบัญชี ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต