เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 8 นาที
7 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนาดล รักษาพล
TFAC e-Learning

นักวิชาการประจำ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี และสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเข้าใจภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทำให้เข้าใจแก่นแท้และที่มาที่ไปของมาตรฐานแต่ละฉบับ รวมถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยากรหลักสูตร: ดร.ธนาดล รักษาพล

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
642.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
642.00 บาท
เข้าเรียนได้ทันที


ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เวลา(นาที)
Introduction 1:24  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 34:09  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านการจัดทำรายงานการเงิน 35:30  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านสินทรัพย์ 36:56  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านหนี้สิน 21:16  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านรายได้และค่าใช้จ่าย และด้านอื่น ๆ 30:01  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและการรวมธุรกิจ 28:48  
แบบทดสอบ หลักสูตรภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
TFAC e-Learning_Overall TFRS.pdf